1. AVÍS LEGAL

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet www.transportspuyal.com (en endavant, el “Portal”) que TRANSPORTS Puyal posa a disposició dels usuaris d’Internet.

TRANSPORTS Puyal amb domicili social al C / ANGEL GUIMERÀ, 1 25680 VALLFOGONA DE BALAGUER (LA NOGUERA) i C.I.F. nombre 43713270E està inscrita amb les següents dades: Telèfon: 973 44 53 31.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per vostè. Determinats serveis poden ser exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. Els serveis publicitats amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui en la corresponent proposta comercial.

Comentari:

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal i en la Política de Privadesa. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’Empresa poden estar sotmesos, si escau, a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que per tant l’Usuari ha d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del servei.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, els ” continguts “), són propietat intel·lectual de TRANSPORTS PUYAL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’Empresa o de tercers, sense que puguin entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant Empresa o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos d’Empresa o de tercers així com qualsevol altre ús que sobrecarregui, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de empresa o de tercers.

3.2 Continguts
L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte autorització expressa de TRANSPORTS PUYAL o del legítim titular dels drets és el cas, o llevat que una llei ho autoritzi expressament.

Així mateix, queda prohibida la reproducció o còpia, fins i tot per a ús privat dels Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Queda prohibida qualsevol extracció i / o reutilització de la totalitat o d’una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que l’Empresa posi a disposició dels Usuaris.

3.3 Formularis de recollida de dades
Sense perjudici del que disposa la clàusula 6 del present Avís Legal, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a TRANSPORTS PUYAL. Estan condicionades a la prèvia complimentació del corresponent registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà en tot moment la informació facilitada a Empresa perfectament actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TRANSPORTS PUYAL o a tercers per la informació que faciliti.

Les dades subministrades per l’Usuari es regiran per la Política de Privadesa del Portal.

3.4 Introducció d’enllaços al Portal
L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Quedarà en tot cas prohibida, d’acord amb la legislació vigent, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i en qualsevol cas quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; o (ii) suposen actes de comparació o imitació deslleial; o (iii) serveixin per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’Empresa o; (Iv) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Empresa, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que TRANSPORTS PUYAL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de TRANSPORTS PUYAL dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o acord previ amb TRANSPORTS PUYAL i sempre que es permeti, en aquest cas, l’enllaç directe amb el Portal en forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (Ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que Empresa subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

4.1 De la Informació
L’accés al Portal no implica l’obligació per part de TRANSPORTS PUYAL de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei professional d’informació, de manera que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

TRANSPORTS PUYAL no garanteix que la informació subministrada a través del Portal sigui de la satisfacció de l’Usuari.

TRANSPORTS PUYAL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la qualitat del servei
L’accés al Portal no implica l’obligació per part de TRANSPORTS PUYAL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

TRANSPORTS PUYAL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat del Servei
L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Empresa ni pot ser controlat per aquesta. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

TRANSPORTS PUYAL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permet a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, TRANSPORTS PUYAL actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç ho comunicarà a Empresa d’acord amb el procediment establert en la clàusula 7.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació per part de Empresa de les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

TRANSPORTS PUYAL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Empresa.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En algunes seccions del Portal existeixen formularis o altres mecanismes de recollida que es regiran a més de pel que disposa la clàusula 3.3 per la Política de Privacidad.7. COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT O INADEQUAT En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb TRANSPORTS PUYAL indicant els punts següents: Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

6. DESCRIPCIÓ DELS FETS QUE REVELEN EL CARÀCTER IL·LÍCIT O INADEQUAT DEL LLOC ENLLAÇAT

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acredita la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant; Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part de TRANSPORTS PUYAL de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Aquest portal utilitza cookies (arxius d’informació que es guarden a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les cookies utilitzades tenen una vigència temporal limitada i en cap cas es fan servir per recollir informació de caràcter personal.


8. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.